OCR Output

44

åter begingos några misstag, hvilka, hvad Indien beträffar,
fördröjde det teosofiska samfundets fotande på den värdiga
grund, det borde intaga. En hel mängd underbara fenomen
framställdes vid åtskilliga tillfällen i närvaro af en stor mängd
menniskor; men man hade icke iakttagit lämpliga försigtig¬
hetsmått för afvärjande af den stora fara, som alltid måste
vara förenad med en dylik metod att rekommendera den
ockulta vetenskapen inför en allmänhet. Det kan icke bestri¬
das att ju dylika fenomen, framställda under fullt tillfredsstäl¬
lande vilkor inför personer, nog intelligenta att kunna fatta
deras betydelse, uppväcka en törst efter den ockulta filosofiens
studium, som ingen annan appell kan framkalla. Men det är
lika så sant, om det än icke synes så vid första påseendet,
att de mest obestridliga fenomen af sinnen, som icke genom
någon förgående undervisning blifvit riktade på den faktiska
tillvaron af ockulta krafter och deras verksamhet, skola mot¬
tagas snarare såsom en skymf mot förståndet än såsom ett
prof på denna verksamhet. Synnerligast är detta fallet med
personer af blott medelintelligens, hvilkas förmögenheter icke
kunna motstå schocken af en plötslig appell till en helt och
hållet ny grupp af föreställningar. Spänningen blir för stark,
den nya tankegångens kedja brister och den ytlige åskådaren
af abnorma företeelser återfaller i sin gamla slöa klentrogen¬
het, fullkomligt omedveten af det faktiska förhållandet, att en
uppenbarelse af en oskaåttbar intellektuel vigt blifvit honom
erbjuden och blifvit af honom missförstådd. «Ingenting är
vanligare än att höra folk säga: »Jag kan icke tro på verk¬
ligheten af en fenomenel företeelse med mindre jag får se
den sjelf. Visa mig den och jag skall tro derpå, men icke
förr». Många menniskor misstaga sig helt och hållet om hvad
de skulle tro, om detta fenomen skulle förevisas dem: Jag
har flerfaldiga gånger sett fenomen af en absolut genuin natur
passera förbi personer, ovana vid undersökningar angående
företeelser af denna art, utan att efterlemna hos dem något