OCR Output

43

genast blef uppenbart för henne sjelf och väckte hennes för¬
trytelse till. feberhetta. För en mera flegmatisk natur skulle
denna händelse förefallit snarare såsom ett komiskt nöje, men
alla omständigheter förenade sig att väcka förtret. Ryska
till börden, ehuru naturaliserad i Förenta Staterna, är madame
Blavatsky troligen mera känslig än en engelsk kvinna, med
mindre erfarenhet af det politiska spionerit, för skymfen att
hafva blifvit tagen för spion. Troligen stegrade ock det egna
medvetandet att af entusiasm för ett rent intellektuelt eller
andligt företag, åt hvilket hon egnat sitt lif, hafva försakat
den ställning i samhället, hvartill hon genom sin höga börd
och sina slägtförbindelser var berättigad, bitterheten af hennes
förtrytelse, då hon fann, att denna uppoffring icke blott icke
uppskattades, utan räknades henne till nackdel och ansågs
rättfärdiga en låg misstanke. I alla händelser funnos der
omständigheter, som verkade på ett retligt temperament och
förledde henne till en offentlig protest, hvarigenom det blef
allmänt bekant så bland infödingar som europeer att regerings¬
myndigheterna sett snedt på henne. Och denna föreställning
hindrade för en tid framgången af hennes verk. Ingenting
kan uträttas i Indien utan en europeisk impuls från början; i
alla Händelser är saknaden af en sådan impuls en ytterst svår
hämsko för hvarje företag, som fordrar samverkan från infö¬
dingarnes sida. Ej så, att det Teosofiska Samfundet icke lycka¬
des vinna medlemmar. Infödingarne voro smickrade af den
ställning gent emot dem, som intogs af deras nya »europeiska
vänner», såsom madame Blavatsky och öfverste Olcott utan
tvifvel betraktades i trots af deras amerikanska nationalitet,
och de visade en ytlig ifver att varda teosofer. Men deras
ifver var icke alltid varaktig och i åtskilliga fall visade de en
beklagansvärd brist på allvar och afföllo helt och hållet från
samfundet.

Emellertid lyckades madame Blavatsky förvärfva vänner
bland europeerna och besökte 1880 Simla, der hon ändtligen

började närma sig sitt mål från den rätta riktningen. Men