OCR Output

- SNS nn

42

vände till Indien, för att der stifta ett samfund bland infö¬
dingarna, af hvilkas ärftliga naturliga sympatier för all mysticism
man med skäl kunde vänta ett lifligt deltagaude för ett sådant
företag, som vädjade icke blott till deras intuitiva tro på verk¬
ligheten af yog vidya, utan ock till deras bästa patriotism
genom att uppvisa Indien såsom källan till den högsta, om
ock den minst kända och mest undandolda kultur i verlden.

Men här börja dessa misstag i den praktiska ledningen
af det teosofiska samfundet, hvilka ledde till de ofvan antydda
händelser, som så till vida gifvit dess bana en vexlande karak¬
tär. Att börja med var madame Blavatsky totalt obekant med
det indiska lifvets hvardagssida, enär hennes föregående besök
endast bragt henne i beröring med kretsar, helt och hållet
isolerade i fråga om det rådande sociala systemet och landets
egendomligheter. Ej heller kunde hon ha valt en sämre för¬

rn beredelse för ett lif i Indien än en några års vistelse i Förenta
FE

i Staterna. Denna omständighet gjorde att hon kom till Indien

utan att vara försedd med de rekommendationer, dem hon

et lätt kunnat erhålla i England, och med förutfattade, absolut
Här
NS | oriktiga begrepp om karaktären hos de styrande brittiska

klasserna i Indien och deras förhållande till folket. Indien
och Förenta Staterna ligga ett godt stycke ifrån hvarandra i
I geografiskt hänseende, men de äro ännu mera skilda i andra

fall. Följden blef att madame Blavatsky vid sin första ankomst

till Indien antog en ställning af närgånget deltagande för
ä infödingarne i jemförelse med europeerna och sökte deras

umgänge på ett sätt, som i förening med hennes tydligen

ryska namn och den omständigheten att hon icke gjorde
någonting för att vinna inträde i de europeiska sällskapskret¬
sarna, naturligtvis hade den verkan att hon blef misstänkt

hos en temligen klumpig organisation i Indien, hvilken med

en mängd andra funktioner äfven söker förena den af hemlig

i fort, som de uppstodo, men dock icke förr än madame

|
I
|
ör Ad polis. Det är sant att dessa misstankar häfdes nästan lika
|
| Blavatsky varit föremål för ett spioneri, så klumpigt att det
t
|