OCR Output

som är ännu mera än att trotsa kulor, genom sin invignning
i ockultismen, gör, att detta epitet i den betydelse man van¬
ligen plägar förbinda dermed, förefaller något absurdt, tilläm¬
padt på henne — och denna omständighet "har måhända ute¬
stängt henne från de högsta graderna inom ockultismen, dem
kon sannars «skulle: hafva” uppnått. ;/Fluru det-nuw än vars
efter en sjuårig vistelse i en undangömd del af Himalaya,
som satte kronan på en trettifem till fyrtiårig hängifvenhet åt
ockulta studier, visade sig madame Blavatsky åter i verlden,
plågad af blotta tanken på det svalg, som skilde hennes er¬
farenhet från vanliga menniskors, de der lefde i den alldag¬
liga, mörka okunnigheten, angående den ockulta vetenskapens
under. Hon kunde till en början knappast uthärda denna
samvaro, när hon tänkte på allt hvad de icke kände, som
bon kände, men icke fick uppenbara. Hvar och en kan fatta
bördan af en stor hemlighet, men bördan ef en sådan hem¬
lighet som ockultismen och bördan af stora krafter, medde¬
lade under de strängaste vilkor i fråga om deras användande,
måste i sanning hafva varit pröfvande.

Vissa omständigheter — eller för att tala tydligare, ingif¬
velser af vänner, från hvilka hon icke längre behöfde frukta
att skiljas, ehuru hon vid sin återresa till Europa lemnat dem
efter sig i Himmalaya, föranledde henne att besöka Amerika,
och här stiftade hon det Teososiska Samfundet biträdd af
några andra personer, hvilkas intresse för saken blifvit väckt
genom. tillfälliga yttringar af hennes utomordentliga krafter,
och främst af öfverste Olcott, dess saken med lif och själ
hängifne president. Detta samfunds mål, såsom det ursprung¬
ligen bestämdes, var att söka utforska menniskans latenta
själskrafter och att studera den gamla österländska litteraturen,
der man torde kunna finna en ledtråd till dessas upptäckande
och äfven delvis till den ockulta filosofien.

Samfundet slog lätt rot i Amerika, under det att grenar
äfven bildades i England och annorstädes; men slutligen lem¬
nade madame Blavatsky dessa att sköta sig sjelfva, och åter¬