OCR Output

SY

utforskat, och förmögenheter, 'uppnåeliga för menniskan, dem
hon ännu icke drömt om att hon eger, han skulle nu antin¬
sen: beordras: att utföra detta värf eller gå frivilligt. I förra
fallet måste vi antaga att det hemliga brödraskapet behandlar
sina medlemmar despotiskt, ett förhållande, som jag på grund
af allt hvad jag iakttagit icke tror att det eger rum; i det
senare måste vi antaga, att en adept frivilligt skulle uppoffra
ett lif, det han betraktar icke blott såsom det angenämaste,
utan såsom det högre —- och för hvad? — för fullföljandet af
ett värf, det han icke anser vara af någon synnerlig vigt —
åtminstone icke i förhållande till detta andra, i hvilket han
är kallad att deltaga — den hemliga vetenskapens egen uppe¬
hållelse och måhända utveckling. Men jag vill ej längre full¬
följa "detta argument, då det snart skall återkomma under
speciel behandling på en annan väg. Det är för ögonblicket
nog att anföra, att det gifves skäl, som tala emot antagandet
af denna öfvertalningsmetod, hvilken enligt vanliga menniskors
sätt att döma kunde synas såsom den lämpligaste för infö¬
randet af ockultismens sanningar i det nutida medvetandet.

Och dessa skäl synas hafva bestämt brödraskapet för
godkännandet af det Teosofiska Samfundet såsom ett mer eller
mindre ofullkomligt, men dock såsom det mest lämpliga verk¬
tyget för utförandet af ett stycke arbete, för hvars framgång de,
ehuru de icke sjelfva äro beredda att lägga hand dervid, dock
hysa det lifligaste intresse.

Och hvilka äro dessa särskilda förhållanden, som göra
det teosofiska samfundet, hvars organisation och förvaltning
varit felaktiga på många sätt, till det hittills mest gagneliga
verktyget för spridande af ockultismens sanningar? Dess stif¬
tares, Madame Blavatskys nit och egenskaper gifva den nö¬
diga förklaringen. Det är tydligt att Bröderna, för att kunna
gifva någon som helst uppmuntran eller något stöd åt ett
samfund, som har till mål spridandet af den ockulta filosofien,
nödvändigt måste på något sätt stå i ockult förbindelse med
detsamma. : Ty man måste komma ihåg, att ehuru det kan