OCR Output

SM

rätt uppskattning af undret höja sig till en tillbörlig aktning
för den filosofi, till hvars heder det blifvit utfördt. Det teo¬
sofiska samfundets historia utgör en bekräftelse på denna före¬
ställning. Detta samfunds historia är af brokigt innehåll, ty
de fenomen, som blifvit framställda, hafva ofta förfelat sin
verkan och framkallat öfver studiet af den ockulta filosofien,
betraktad från den utom stående verldens synpunkt, och öfver
de personer, som hängifvit sig åt dess uppmuntran medelst
det teosofiska samfundet, en god del fånigt löje och till och
med illvillig förföljelse. Man kan fråga, hvarföre Bröderna,
om de i verkligheten äro så höga och allsmäktiga personer,
som jag framställt dem, kunnat tillåta obetänksamheter af
detta slag, men spörsmålet är icke så svårt att besvara, som
det kan synas vid första påseendet. Om läsaren rätt uppfat¬
tat den teckning jag försökt uppdraga öfver Bröderna, skall
han finna dem, trots deras makt, mindre lämpliga än personer,
som icke hunnit så långt i ockultismens riktning, att leda ett
företag, som innebär en direkt förbindelse med en mängd
vanliga menniskor inom det dagliga lifvet. Jag antager att
Brödraskapets hufvudmål är någonting helt annat än t. ex.
den uppgift, hvarmed jag för närvarande är sysselsatt — för¬
söket att öfvertyga menniskorna om, att det verkligen gifves
latenta förmögenheter hos menniskan, mäktiga af en sådan
utomordentlig utveckling, att de föra oss till en gräns oänd¬
ligt bortom alla den fysiska vetenskapens drömmar i
fråga om uppfattningen af naturen, på samma gång de
erbjuda oss positiva vittnesbörd rörande menniskosjälens kon¬
stitution och bestämmelse. Detta är en uppgift, på hvilken
man har skäl att förmoda det Bröderna kasta en deltagande
blick — men vid ett ögonblicks eftertanke är det tydligt,
att deras hufvuduppgift måste vara att uppehålla aktualiteten
af det vetande och af denna makt, rörande hvilka jag endast
kan gifva en skuggteckning. Om Bröderna sjelfva skulle före¬
taga sig det tunga grofarbetet att borthacka en slö massas
otro, den materialistiska falangens bittra otro och den orto¬