OCR Output

35

lätt att få lära sig en god del mera, än som förtjenar att läras,
angående åtskilliga missledda entusiasters operationer, hvilka
odla några af dess lägre grenar förmedelst blotta fysiska öf¬
ningar. Egentligen taladt kallas denna fysiska utveckling
Hatti.. yog, under det att.-den högre arten, hvilken uppnås
genom själens disciplin och som leder till ockultismens höjder,
kallas Ragzi vog. Ingen, den en verklig ockultist någonsin
skulle tänka på såsom adept, har förvärfvat sin förmåga me¬
delst de mödosamma och barnsliga öfningar, som tillhöra
Hatti yog. Jag vill dermed icke säga att dessa underordnade
öfningar äro helt och hållet onyttiga. De begåfva de personer,
som fullfölja dem, med åtskilliga abnorma förmögenheter och
krafter. Många afhandlingar hafva blifvit skrifna derom och
många personer, som lefvat i Indien, kunna berätta märkvär¬
diga experiment, som de sett utföras af mästarne inom detta
sällsamma yrke. Jag vill icke fylla dessa sidor med berättel¬
ser om under, dem jag icke kunnat pröfva, eljest skulle det
vara lätt att samia en mängd exempel; hvad jag här vill
lägga vigt uppå är detta, att ingen berättelse, som någon kan
hafva hört eller läst, som synes framställa den indiska yogee¬
Zsmen från en oädel, småaktig eller lågsinnad sida, kan ega
någon tillämplighet på den eteriska vogeeism, som kallas
Ragi yog och som leder till det sanna adeptskapets vörd¬
nadsbjudande höjder.