OCR Output

34

för att -pröfva sina lärjungars nerver, likasom stallmästare
pläga uppsätta hinder i sina ridskolor. Det ligger i denna
vetenskaps egen natur att dess uppenbarelser slå förnuftet med
häpnad och sätta det mest beslutsamma mod på prof. Det
ligger i kandidatens eget intresse att hans; karaktär (och per
slutsamhet i fråga om det föresatta målet och måhända hans
fysiska och andliga förmögenheter underkastas en noggrann
pröfning och bevakning, innan han tillåtes att taga det af¬
görande språnget i detta haf af sällsamma erfarenheter, öfver
hvilket han måste simma med egna krafter eller förgås.

Hvad arten af de prof beträffar, som vänta honom under
hans utvecklingsperiod, är det klart att jag icke kan ega nå¬
gon exakt kunskap, och gissningar, grundade på här och hvar
uppsnappade uppenbarelser äro ej värda att anföras; men med
beskaffenheten af det lif, som måste föras af den, som blott
söker tillträde som neofyt, är det lika tydligt. att ingen hem¬
lighet är förbunden. För adeptens slutliga utveckling fordras
bland andra saker ett lif af absolut fysisk renhet, och på sin
beredvillighet att föra ett sådant måste kandidaten redan från
början gifva praktiska bevis. Han måste under hela sin be¬
redelsetid iakttaga en fullkomlig kyskhet, återhållsamhet och
likgiltighet för allt slags fysiskt öfverflöd. Detta innebär dock
icke någon fantastisk disciplin eller fanatisk asketism eller
g, som skulle hindra

E

aflägsnande från verlden. Det fins ingentin
en herre af london-societeten att vara fullt inbegripen i sin
beredelse för en kandidatur till den hemliga vetenskapen, utan
att någon af hans omgifning skulle märka det. Ty den sanna
ockultismen, den sanna adeptens sublima hängifvenhet vinnes
icke genom den vanliga indiska fakirens vämjeliga asketism,
denna skogens och vildmarkens ypogz, hvars smuts ökas med
hans helighet — ej af fanatikern, som fäster jernkrokar i sitt
kött eller håller upp en arm, tills den är bortvissnad. En
ofullständig kunskap om några af den indiska ockultismens
yttre fakta kan ofta leda till ett missförstånd i denna punkt. Det
indiska namnet på hemligt vetande är 70g vidya och det är