OCR Output

rask

se

Pe

FRE

RR

RS LARS er NN NR

ARNE AS

32

tade förbi genomsnittsmenniskornas uppfattning, utan att fram¬
kalla den bittra förkastelsedom, som till exempel dessa sidor,
om de vinna någon uppmärksamhet alls, för visso skola ådraga
sig från alla vetenskapens, religionens och genomsnittsfilosofiens
bigotter.

Hvad nu akas beträffar, är detta en kraft, för hvilken vi
1Cke éga. något . namn och om hvars rot och beskaffenhet vi
icke kunna bilda oss något på erfarenhet grundadt begrepp.
Man kan endast göra sig en föreställning om dess utomor¬
dentliga styrka, om man betänker, att den är så mycket star¬
kare och finare än elektriciteten, som denna i finhet och mång¬
faldig verkningsförmåga öfverträffar ångan. Det är genom sin
kännedom om denna kraft, adepten kan framställa de fysika¬
liska fenomen, som jag genast skall kunna visa, att de ligga
inom hans förmåga jemte andra ännu mera storartade.

I.

Hvilka äro då de adepter, som handhafva dessa fruktans¬
värda krafter, om hvilka jag talar? Man har skäl att tro, det
sådana adepter funnits i alla historiska tidehvarf, och det gif¬
ves sådana adepter ännu i närvarande stund i Indien eller
dertill angränsande länder. Identiteten af den kunskap de
ärft med den, som egdes af de i forntidens ockultism invigde,
följer ovedersägligen af en undersökning rörande de åsigter
de hysa och de förmågor de besitta. Man kan draga denna
slutsats från en massa skriftliga vitnesbörd och det är för
ögonblicket nog att uppställa den såsom ett faktum, då jag
längre fram skall påpeka de kanaler en forskare i ämnet har
att följa. Låtom oss för närvarande betrakta de nuvarande
adepternas ställning.