OCR Output

vigtiga enskildheter alldeles olika adepterna — såsom en hel nation
för det första af män och kvinnor, redan från barndomen lika öf¬
vade att behandla de krafter eller några af de krafter, öfver hvilka
adepterna gjort sig till herrar. Detta är en blott fésaga, grun¬
dad på ockultismens uppnådda resultat. Men ingen, som gjort
till sin uppgift att studera ockultismen, kan undgå. att inse
med en till visshet gränsande öfvertygelse, att författaren till
»Ett kommande slägte» varit bekant med ockultismens grund¬
begrepp och kanske med en god del mera. Detsamma fram¬
går af Bulwers båda andra mystiska romaner, »Zanoni» och »En
underlig historia». I »Zanoni» är det tydligen meningen att
framställa den i bakgrunden stående sublima personligheten,
Mejnour, såsom en adept inom den österländska ockultismen,
fullkomligt lik den, om hvilken jag talar.: Det är svårt att INS:
hvarför Bulwer i denna roman, der han tydligen velat ännu
närmare vidhålla ockultismens verkliga fakta än i »Ett kom¬
mande slägte», skulle framställa Mejnour såsom en sista öfver¬
lefvande representant af Rosenkreutzarnes brödraskap. Väk¬
tarne af den hemliga vetenskapen åtnöja sig visserligen med
att utgöra ett ringa antal i jemförelse med den fruktansvärda
betydelsen af det vetande de rädda från undergång, men de
hafva aldrig låtit sitt antal så förminskas, att någon fara kun¬
nat hota deras tillvaro såsom ett organiseradt samfund på jor¬
den. Det är vidare svårt att fatta, hvarföre Bulwer, då han
lärt så mycket, som han för visso gjort, skulle nöja sig med
att begagna sitt vetande såsom en blott fantasiprydnad, i stäl¬
let att meddela det åt verlden under en form, som kunnat
göra anspråk på en allvarligare uppmärksamhet. I alla hän¬
delser skola prosaiska menniskor resonnera på detta sätt. Men
det är icke omöjligt att Bulwer genom ett långvarigt studium
sjelf blifvit så genomträngd af denna kärlek till det mystiska,
som tydligen vidlåder ett på det hemliga vetandet riktadt sinne,
att han föredrog att framställa sina meddelanden under en
beslöjad, mystisk form, så att de skulle vara fattbara för de

Sa RÖR mon