OCR Output

30

kroppen. Han kan erfara en sådan tillvaro, när han behagar,
och - ehuru det skulle kunna medgifvas, att denna förmåga af
en tillfällig frigörelse från kroppen endast för sig icke med
nödvändighet innebär något vetande om hans kommande öden
efter den slutliga frigörelsen i döden, skänker den honom :
dock i alla händelser en exakt kunskap om de vilkor, under
hvilka han skall bryta upp på sin resa till en annan verld.
Så länge hans kropp lefver, är hans själ så att säga en fastgjord
ballong (ehuru vid en mycket lång, elastisk och ovägbar kabel).
Hans uppstigningar i en fastgjord ballong behöfva icke med nöd¬
vändighet säga honom, om ballongen skall hålla sig uppe,
äfven när det undre maskineriet slutligen går sönder och han
befinner sig helt och hållet i drift; men det är dock något
att veta sig vara en luftseglare redan, innan resan begynnes,
och att med visshet veta, såsom jag sagt förut, att det gifves
sådana saker som ballonger att segla uti vid vissa förekom¬
mande fall.

Om man antoge att förvärfvandet af den förmåga jag nu
beskrifvit vore adeptismens slutmål, skulle dock detta ensamt för
sig vara af en oändlig storhet; men i stället att vara målet
synes det snarare vara begynnelsen. De synbart magiska
produktioner, ockultismens adepter ega förmåga att utföra,
åstadkommas enligt hvad man låtit mig förstå förmedelst deras
kännedom 'om en naturkraft, hvilken i sanskritiska skrifter om¬
talas under namn af a£as. Vesterlandets vetenskap har gjort
mycket genom upptäckten af åtskilliga utaf elektricitetens egen¬
skaper och verkningssätt. Den hemliga vetenskapen har för
långliga tider tillbaka gjort ännu mera genom upptäckten af
akas” egenskaper och verkningar. Lord Lytton Bulwer, hvars
förbindelse med ockultismen synes hafva varit intimare än
man i allmänhet tror, har i »Ett kommande slägte» framställt
en fantastisk berättelse om de under, som utfördes i den verld,
till hvilken hans hjelte framtränger, förmedels wvrz/. I denna
vril har Bulwer tydligen gifvit en poetisk framställning af