OCR Output

en direkt, andra måste man sluta sig till på indirekt väg;
men dessa senare ' behöfva icke derföre ega mindre visshet.
Till eterns materialitet sluter man från ljusets förhållanden;
till själens materialitet kan man sluta från dess egenskap att
vara underkastad kraftinflytelser. En mesmerisk inflytelse är
en kraft, som utgår från vissa fysiska bestämningar hos mes¬
meristen. Den träffar subjektets själ från ett visst afstånd och
framkallar en verkan, förnimbar för detta och bevisbar för
andra. Detta är naturligtvis endast ett belysande exempel och
icke något bevis. Jag måste framlägga så godt jag förmår
— och detta kan endast bli ganska ofullständigt — ockultis¬
mens upptäckter, utan att till en början ingå på några detalj¬
bevis. Sedermera skall jag i alla händelser kunna bevisa dem
till några delar, under det de andra då skola erkännas såsom
indirekt bevisade.

Själen är materiel och inneboende i den mera groft ma¬
teriella kroppen; och det är detta sakernas förhållande, som
sätter ockultisten i stånd att kunna afgifva ett positivt utta¬
lande i frågan, ty han kan i ett tag öfvertyga sig om att det
gifves någonting sådant som en själ och att den är af mate¬
riell art, genom att under vissa vilkor lösgöra den från krop¬
pen och återföra den igen. Ockultisten kan till och med
stundom göra detta med andras själar; men hans första för¬
måga inskränker sig till att kunna göra det med sin egen.
När jag säger att ockultisten vet att han har en själ, är det på
denna hans förmåga jag hänsyftar. Han vet det på samma
sätt som en annan menniska vet att hon har en öfverrock.
Hon kan taga den utaf sig och tydligen visa att den är nå¬
gonting annat än hon sjelf. Men vi skola komma ihåg att
för "honom, när skilsmässan är verkstäld, är det Jan som är
själen och det aflagda tinget är kroppen. Och detta leder
till ingenting mindre än absolut visshet i fråga om det stora
problemet angående öfverlefvandet efter döden. Adepten stö¬
der sig icke på tro eller på metafysiska spekulationer med