OCR Output

ARA

SR

fra

ST Eee

IAU

Ra

TS

SE

ESS

RE

ARR OR

frö

28

ken. Ganska många af de högt bildade hysa starka tvifvels¬
mål i denna fråga och åtskilliga mena att de undersökningar
inom fysiken, hvilka tyckas gifva vid handen att äfven tän¬
kandet är en form af rörelsen, starkt tala för sannolikheten
af det antagandet, att ingenting öfverlefver, sedan kroppens
lif blifvit utsläckt. Den hemliga filosofien ingår icke alls i
några spekulationer öfver denna fråga; den känner det faktiska
förhållandet.

St. Paulus, som var ockultist, talar om menniskan såsom
bestående af kropp, själ och ande. Denna särskilnad låter svår¬
ligen förlika sig med den teorien, att när menniskan dör,
hennes själ för evigt förflyttas till en himmel eller ett helvete.
Hvad blifver det då af anden, och hvad är anden såsom sär¬
skild från själen enligt den vanliga hypotesen? Hvar och en
ortodox tänkare utarbetar sin särskilda teori öfver detta ämne.
Antingen att själen är sätet för sinnesrörelserna och anden för
förståndsförmögenheterna eller tvärtom. Ingen kan fota dylika
gissningar på en fast grundval, icke ens på den af en före¬
gifven uppenbarelse. Men Paulus stödde sig icke på tomma
fantasier, då han begagnade det anförda uttrycket. Den ande,
hvarpå han syftade, kan förklaras såsom själens själ. Men
med detta hafva vi för tillfället ingenting att göra. Hvad
som ligger vigt uppå är att menniskosjälen enligt ockultismen
sjelf är en materiel realitet, ehuru af oändligt finare, mera
eterisk och varaktigare art än kroppen. Icke materiel i den
mening kemien förstår saken, men såsom fysiken i dess helhet
skulle förstå den, om alla tentaklerna hos denna vetenskaps
grenar skulle utveckla en större finkänslighet och komma att
arbeta i större harmoni. Man förnekar icke materialiteten hos
en hypotetisk substans, derföre att man säger sig icke kunna
bestämma dess atomvigt och frändskapsförhållanden. Den lju¬
set | öfverflyttande etern anses för materiel af alla, hvilka an¬
taga dess tillvaro; men det ligger ett vidt svalg emellan den¬
samma och den lättaste gas. Man kan icke alltid närma sig
en vetenskaplig sanning från samma riktning. Man kan fa