OCR Output

detta enda studium, med hvilket ockultisterna uteslutande syssel¬
satt sig. Ej underligt derföre om dessa civilisationens båda
linier så aflägsnat sig från hvarandra, att deras former nu
blifvit hvarandra totalt olika. Det åtestår att se, om detta. för:
sök att åter presentera de för längesedan främmande vordna
kusinerna för hvarandra skall fördragas eller betraktas såsom
ett oförsynt försök att framställa en bedragare såsom en
slägting.

Jag har sagt att ockultisten kan likasom framskjuta sin
själ från sin kropp. Må det såsom ett korollarium anmärkas,
att han sålunda blifvit utan all skugga af tvifvel förvissad om
att han eger en själ. Man har stundom kallat en jemförande
mytologi för religionsvetenskap. Om det verkligen kan gifvas
en -religionsvetenskap, måste det för visso vara ockultismen.
För en ytlig betraktelse torde det måhända icke synas sjelf¬
klart att en religiös sanning med nödvändighet måste presen¬
tera sig mera fullständig för själen, då hon för tillfället är
lösgjord ur kroppens band, än när hon fattar begreppen genom
de fysiska sinnenas medium; men att kunna höja sig till en

process, under det att förståndsförmögenheterna äro i full verk¬
samhet, koncentrerade i den immateriella menniskan, måste up¬
penbarligen leda till en vidsträcktare uppfattning af de reli¬
glösa sanningarna. Jag har nyss talat om den »immateriella
menniskan» såsom särskild från 'de fysiska sinnenas kropp;
men den framställning jag har att göra är så komplicerad,
att jag, på samma gång jag beder läsaren fördraga detta ut¬
tryck, måste för framtiden förkasta det såsom omotsvarigt.
Den hemliga filosofien har kommit till visshet om att detta
inre eteriska jag, som är menniskan särskild från kroppen, är
i sin ordning omhöljet för någonting ännu mera eteriskt — är
sjelft i en subtil betydelse af ordet materielt.

Flertalet bildade menniskor tro att de ega en själ, som
på något sätt skall öfverlefva kroppens upplösning; men de
nödgas bekänna, att de icke veta synnerligen mycket om sa¬

aa

ESSENS