OCR Output

RE

GE

26

bildade klasser intaga, i trots af sin fulländade literära lärdom
och de säkra resultat de uppnått inom sina egna vetenskap¬
liga områden, i förhållande till ockultismen en sådan ställning,
att de känna ingenting om dess abc, ingenting alls om själens
förmögenheter såsom särskilda från de förmögenheter själ och
kropp ega i sin förening. Ockultisterna hafva under långa
tidsåldrar hufvudsakligen egnat sig åt detta studium; de
hafva i sammanhang med detta kommit till resultat, hvilka
äro rent, af förvirrande i sin storhet; och när några af dem
plötsligen presenteras för det prosaiska förståndet, ryggar
det tillbaka och känner sig såsom försatt i en verld af under¬
verk och förtrollning. Om vi på kartan betrakta historiens
ström, se vi alla nationer mer eller mindre beblandade med
hvarandra, undantagandes den kinesiska, hvilken synes ned¬
komma såsom en ensam flod utan bifloder eller förgreningar
ur tidens moln. Antag att det civiliserade Europa icke
kommit i beröring med Kina förrän helt nyligen och antag
att kineserna vore i besittning af en långt högre intelligens,
än de i verkligheten äro, och att de hade utvecklat en viss gren
af naturvetenskapen till samma punkt, som den faktiskt upp¬
nått hos oss, och antag att denna speciella gren varit totalt
försummad bland oss — visserligen skulle vi känna oss höge¬
ligen förhäpnade, när vi finge mottaga kinesernas fullfärdiga
upptäckter, utan att hafva följt deras utvecklingsgång från
begynnelsen. Just denna ställning intaga vi gent emot den
hemliga vetenskapen. : Ockultisterna hafva från en tidigare
period än vi kunna fatta utgjort en särskild stam -— icke
en särskild likformig stam i fysisk mening, men en oafbruten
förening utaf personer af' den högsta intelligens och samman¬
hållna af band, starkare än något, som kommit inom mensk¬
lighetens erfarenhet, och fullföljande i en aldrig afbruten rikt¬
ning de sjelfutvecklingens studier, traditioner och mysterier,
som blifvit dem öfverantvardade af deras föregångare. Under
hela denna tid har den civilisationens ström, af hvars främsta