OCR Output

e förmögenheter, med hvilka ockultismen bekläder sina

FE adepter, omfatta att börja med en makt öfver åtskilliga
naturkrafter, om hvilka den vanliga vetenskapen ingenting vet
och medelst hvilka en adept kan samtala med en annan adept
på huru långt afstånd de än må befinna sig från hvarandra.
Denna själstelegrafering är helt och hållet oberoende af alla
mekaniska vilkor eller hjelpmedel. Och adeptens förmåga af
clairvoyance är så fullkomlig och fullständig, att den närmar
sig ett slags allvetenhet rörande verldsliga saker. För van¬
liga dödliga är kroppen ett själens fängelse. Vi kunna icke
se annat än det, som kommer framför dess fönster, icke taga
kännedom om annat än det, som träder inom dess skrank.
Men adepten har funnit nyckeln till sitt fängelse och kan
lemna det efter behag. Det är ej längre för honom ett fän¬
gelse, utan en boning, Med: andra ord, adepten kan utsända
sin själ ur sin kropp till hvilket ställe han behagar med tan¬
kens hastighet. Ockultismens hela byggnad från grund till

tak är så ytterligt främmande för våra vanliga begrepp, att