OCR Output

SR Be

DN

ES

5

24

men från ytterst trovärdigt håll, kommit till kunskap om en
stor mångfald af andra bekanta spiritistiska fenomen, som blif¬
vit framstälda på samma sätt genom menskliga adepter inom
ockultismen. Men det är icke min uppgift för närvarande att
bekämpa spiritismen. Hvad jag går att förkunna skall troli¬
gen mottagas med större förtroende bland spiritisterna än inom
de utanför stående kretsarna af hvardagsmenniskor, ty spiri¬
tisterna äro i alla händelser genom egen erfarenhet medvetna
af, att nutidens ortodoxa vetenskap icke känner det sista ordet
angående ande och materia, under det att den ortodoxa ove:
tenskapliga hopen i sin slöhet blindt förnekar alla sådana
fakta, dem den känner med sig att den icke kan förklara.
Likasom spiritismens fakta, ehuru tillgängliga för hvarje'red¬
lig menniska, som . vill undersöka dem, icke äro af det slaget,
som hvar och en kan framdraga och kasta i ansigtet på när¬
gångna tviflare, så äro ock dessa sednare af den art, att deras
vedersakare kunna uttala sin misstro, utan att för hvarandra
blotta det narraktiga i sin ställning, så tydligt det än fram¬
träder för de »invigde». Men om ock sålunda de vetenskap¬
ligt bildade i genomsnitt skola befinnas ovilliga att medgifva
vare sig ärligheten af mitt vittnesbörd eller fattbarheten af
mina förklaringar, torde det dock vara nyttigt gent emot
åtskilliga fiendtliga fördomar, att redan från början klargöra
den omständigheten, att ockultismen icke har det ringaste att
göra med spiritismen — att »andarna» icke hafva någonting
alls : att beställa med något enda af de erfarenhetsfakta jag
kommer att anföra.