OCR Output

23

skratta utan att veta hvad de skratta åt, allahanda. slags syn¬
bart öfvernaturliga tilldragelser oafbrutet inställa sig för dem,
som forska derefter med tillbörlig uppmärksamhet. Men han
har aldrig kunnat finna en ledtråd till annat än en öfverna¬
turlig förklaring af de orsaker, som äro i verksamhet. Han
har i brist på bättre från första början uppstält en viss hypotes
och handlande efter denna föreställning har han omkring de
gifna sakförhållandena uppfört en utarbetad teoretisk byggnad,
och han hyser derföre en stor motvilja mot mellankomsten af en
ny teori, som skulle tvinga honom att omgestalta hela sitt åskåd¬
ningssätt nästan från begynnelsen. Det fins emellertid ingen
hjelp för detta, såframt han tillhör den klass af forskare, hvilka
heldre vilja varda förvissade om att de funnit sanningen, än
de vilja förskansa sig i en teori, den de antagit på vinst och
förlust.

I "allmänhet taladt gifves det knappast ett enda af spiri¬
tismens fenomen, som icke adepter i ockultismen kunna repro¬
ducera i kraft af sin egen vilja, understödd af deras insigt i
naturens resurser. Såsom man skall finna, när jag kommer
till den direkta framställningen af mina egna erfarenhetsrön,
har jag sett åtskilliga af spiritismens mest bekanta fenomen,
återgifna genom rent mensklig verksamhet. De gamla ursprung¬
liga andeknackningarna, hvilka utgjorde inledningen till de högre
Spiritist-fenomengen, hafva till min uppbyggelse blifvit återgifna
på otaligt många olika sätt och under förhållanden, hvilka
göra hypotesen af en ande-mellankomst rent af absurd.
Jag har sett blommor falla ned från det nakna taket i ett
rum under omständigheter, hvilka faktiskt öfvertygade mig om
att inga andar voro i verksamhet, om ock på ett likaså full¬

komligt »öfvernaturligt» sätt — i betydelse af frånvaron utaf
alla materiella verktyg — som trots alla de blomsterregn,

hvaraf åtskilliga spiritistiska media pläga uppvaktas. Jag har
mottagit direkt till mig ställda skrifvelser på papper, inlagdt
i mina egna förseglade kuvert, frambragta eller fällda (preci¬
piterade) af en lefvande korrespondent. Jag har i andra hand,