OCR Output

22

vesterländska samhällena. Vesterlandet har med uteslutande af
den psykologiska utvecklingen endast och allenast sysselsatt sig
med det måteriella framåtskridandets problemer. Måhända
har det gagnat verlden bäst att inskränka sig till denna sin spe¬
cialitet; men huru som helst har det endast sig sjelft att skylla
för att denna dess syftemåls-koncentrering ledt till någonting
liknande en återgång i en annan utvecklingsriktning.

En fransk skriftställare, Jacolliot, som länge sysselsatt sig
med olika sidor af den österländska spiritualismen, erhöll af en
person, hvilken att döma af det språk han begagnade måste
halva > varit yen -adept,. följande yttrande: »Ni har studerat
den fysiska naturen och ni har genom naturlagarna kommit
till förvånande resultat, ångan, elektriciteten, etc. Under
tjuge tusén år eller mera hafva vi studerat de intellektuella
krafterna; vi hafva upptäckt deras lagar och genom att låta
dem verka ensamma eller i förening med materien hafva vi
framkallat ännu mera förvånande fenomen än edra.» Jacolliot
tillägger: »Vi hafva sett saker, sådana som man icke vill
beskrifva af fruktan att läsaren skall betvifla ens förstånd...

men vi hafva icke dess mindre sett dem.»

III.

Ockultismens fenomen få icke sammanblandas med spiri¬
tismens. De senare äro företeelser, dem medierne hvarken
kunna kontrollera eller fatta. De förra äro produkter af den
medvetna verksamheten hos en lefvande agent, som känner
de lagar, med hvilka han arbetar. Om dessa produkter före¬
falla underbara, ligger felet hos åskådarens okunnighet.
Spiritisten vet allt för väl att i trots af detta okunnighetens
gäckeri å de utanför ståendes sida, hvilka nöja sig med att