OCR Output

21

De äro fullt hemmastadde med den föreställningen att sådana
personer lefva ett afsöndradt lif och att de äro otillgängliga
för en vanlig nyfikenhets blickar; men ock med det sakför¬
hållandet, att de äro tillgängliga för dem, hvilka besitta de
egenskaper och den fasta vilja, som erfordras för tillträde till
uppfostran i den hemliga vetenskapen. Fråga en bildad hindu,
om han hört talas om mahatmerna och yog vidya eller den
hemliga, ockulta, vetenskapen, och i hundra fall mot ett skall
ni finna att han har det — och att han, såframt han icke
råkar vara en hybrid produkt af ett anglo-indiskt universitet, till
fullo tror på verkligheten af de krafter, som tillskrifvas yoga.
Deraf följer icke att han genast svarar »ja» till en europe,
som framställer denna fråga. Han skall troligen säga mot¬
satsen i följd af den fruktan, hvarom jag nyss talat; men
fullfölj edra frågor, och ni skall upptäcka sanningen, såsom
jag t. ex. gjorde förlidet år i fråga om en högst intelligent
infödd engelsktalande jurist i en inflytelserik ställning och
som 'stod i oafbruten förbindelse med högt uppsatta europei¬
ska embetsmän. Till en början mötte min nya bekantskap
mina frågor, huruvida han visste något rörande dessa ämnen,
med en slö blick af total okunnighet och en bestämd förkla¬
ring att han icke hade något begrepp om hvad jag menade.
Och det var icke förr än andra gången jag träffade honom
enskildt i mitt eget hus och sedan han kommit till öfverty¬
gelse om att jag menade allvar och att jag sjelf egde någon
kunskap om Jjoga, som han oförbehållsamt meddelade mig
sina egna tankar om saken och ådagalade icke blott att han
fullkomligt väl förstått min mening hela tiden, utan ock att
han egde ett rikt kunskapsförråd rörande tilldragelser och feno¬
men af en hemlig och skenbart öfvernaturlig ordning, af
hvilka många blifvit iakttagna inom hans egen familj och
flera af honom sjelf.

Summan af allt detta är, att europeerna icke äro berättigade
att tillskrifva ockultisternas afundsjuka den djupa och totala okun¬
nighet rörande deras tillvaro, som är rådande inom de nuvarande

>