OCR Output

SN

20

som Öppnar all hemlig krafts mysterium; en annan att undan¬
hålla dem det faktiska förhållandet, att det gifves ett myste¬
rium att uppdaga. Emellertid skulle en vidare diskussion
öfver denna fråga här vara för tidig. För närvarande är det
nog att anmärka det förhållandet, att hemligheten, när allt
kommer omkring, icke är fullständig, då utanför stående for¬
skare i saken kunna få veta så mycket angående mysterierna,
som jag här skall anföra. Tydligen ligger der en god
del mera bakom, men i alla händelser kan en god del in¬
hemtas af forskare, hvilka vilja börja på den rätta vägen.
Och hvad man nu kan få lära är ingen ny uppenbarelse,
den der ändtligen af en nyck för första gången blifvit utsträckt
till den yttre verlden. Det har gifvits perioder i historien,
då verlden vetat en god del mera om ockultismens natur och
väsende, än man i närvarande stund vet i Vestern. Det äri
den nyare civilisationens bigotteri och icke i ockultisternas
afundsjuka vi måste söka felet, om de europeiska raserna i
närvarande stund äro mera allmänt okunnige om huru långt
de psykologiska forskningarna kommit, än som fallet var med
den egyptiska befolkningen i gamla tider eller ännu är med
folket i Indien i våra dagar. Hvad Indien beträffar, der san¬
ningen af den nyss antydda teorien lätt kan pröfvas, skall man
finna det stora flertalet hinduer fullkomligt öfvertygade om
sanningen af de hufvudfakta jag står i begrepp att anföra.
I allmänhet inlåta de sig icke gerna i tal om sådana ämnen
med europeer, derföre att dessa äro så böjda att med ett
dumt gäckeri bemöta åsigter, om hvilka de äro okunniga eller
på hvilka de icke redan tro. Den infödde hinduen står för¬
sagd inför förlöjligandet. Men detta inverkar icke det ringaste
på hans egen öfvertygelse i fråga om läror, hvilkas tillvaro
han känner och hvilkas sanning han i många fall sjelf erfarit.
Hinduerna känna sålunda allt för väl det faktiska förhållandet
att det gifves personer, hvilka genom en total hängifvenhet
åt ett visst lefnadssätt kunna förvärfva en ovanlig makt inom