OCR Output

F9

det sig, att slutsatser af en så stor vigt blifvit hemlighållna såsom
en enskild tillhörighet inom ett afundsjukt samfund af invigde?
Är det icke en framåtskridandets lag, att sanningen bevisar
sig sjelf och söker ljus och luft? Kan det rimligtvis anta¬
gas, att den största af alla sanningar — grundvalen för all
sanning rörande menniskan och naturen — skulle frukta att
framträda i öppen dag? I hvad afsigt kunde de gamla lärarne
och mästarne i den hemliga filosofien behålla dessa sina
forskningars ovärderliga skatter för sig sjelfvå?

Hvad nu detta beträffar, så är det icke mitt göra att
försvara den ytterliga seghet, med hvilken ockultismens mästare
hittills icke blott utestängt verlden från all delaktighet af
deras vetande, utan nära nog lemnat den i okunnighet om sjelfva
tillvaron af ett sådant vetande. Här är det nog att påpeka,
hurusom det vore dåraktigt att sluta våra ögon för en uppen¬
barelse, den der numera delvis är medgifven, blott derföre
att vi stöta oss på deras handlingssätt, hvilka kunnat göra
det förr, men icke funnit för godt att göra det. Ej heller
vore det klokare att säga, det ockultisternas förtegenhet så
till vida misskrediterar allt hvad vi nu kunna varda meddelade
om deras uppnådda resultat. När solen faktiskt skiner, tjenar
det ingenting till att säga, det dess ljus är misskrediteradt af
barometerns beteende dagen förut. Vid behandligen af ockul¬
tismens vunna resultat har jag att göra med fakta,, de der
verkligen egt rum och ingenting kan misskreditera hvad jag
vet vara sant. Utan tvifvel skall det längre fram löna mödan
att undersöka de skäl, som föranledt 'ockultisterna i alla tider
att iakttaga denna djupa hemlighetsfullhet, och det torde
finnas mera att säga till rättfärdigande af den väg, de följt,
än som synes vid första påseendet. Ja, läsaren skall. icke
behöfva gå långt i undersökningen af de krafters natur, af
hvilka mästarne i ockultismen faktiskt äro besittning, förr än han
skall inse den ytterliga önskvärdheten af. att undanhålla den
stora allmänheten det praktiska bruket af dylika krafter. Men
det är en sak att förvägra menniskorna i allmänhet den nyckel,