OCR Output

18

teologien sammanföras sålunda till ex idéfamilj. Likasom
ockultismen icke är någon ny uppfinning, så utgör den icke
heller någon specifik sekt; men alla sekters bekännare hafva
behof. af det ljus, den kastar öfver den uppfattning af naturen
och menniskans bestämmelse, de till äfventyrs af sin speciella
troslära blifvit förledda att bilda sig. Ockultismen måste för
visso af hvar och en, som vill göra sig den mödan att med
allvar öfvertänka de problem, med hvilka den sysselsätter sig,
erkännas såsom ett studium af den upphöjdaste betydelse för
hvarje menniska, som vill lefva ett lif, värdigt hennes mensk¬
liga rang inom skapelsen, och som kan fatta, hvilket inflytande
en säker kunskap om hennes eget öfverlefvande efter döden
utöfvar på det sedliga lifvet. En sak är att följa ledningen
af ett dunkelt intryck, att afhållelsen från att göra det onda
i detta lifvet på ett eller annat sätt torde vara gagneligt för
ett lif på andra sidan grafven, om det gifves ett sådant —
en annan att klart och tydligt fatta, om detta kan visas vara
fallet, att lifvet på andra sidan grafven måste med den mate¬
matiska vissheten af en slutsumma, sammanlagd af en serie
plus och minus kvantiteter, utgöra det slutliga uttrycket af
det bruk, man gjort af de tillfällen, hvilka erbjudit sig i
detta.

Jag "har sagt att ockultismens förvånansvärda betydelse
ligger i det sätt, hvarpå den meddelar en exakt och på expe¬
rimental väg vunnen kunskap om andliga ting, de der inom
alla andra system måste förblifva föremål för blott spekula¬
tion eller den blinda tron; det bör tilläggas att den äfven upp¬
visar, huru som den naturens harmoni och jemna kontinuitet,
som uppdagas af naturvetenskapen, tillika sträcker. sig. tilde
naturens operationer, hvilka angå fenomenen af en metafysisk
tillvaro.

Innan jag begynner en framställning af de slutsatser
rörande menniskans natur, till hvilka den hemliga filosofien
kommit, torde det vara skäl att bemöta ett inkast, som må¬
hända skall göras af läsaren redan vid början. Huru kommer