OCR Output

IL;

För att göra min berättelse om dessa händelser begrip¬
lig, måste jag förutskicka några ytterligare allmänna förkla¬
ringar. Man måste fasthålla identiteten af den ockultism, som
idkats i alla tider, för att kunna förklara dess storartade orga¬
nisering och den förvånande upptäckten att i afsöndring lef¬
vande öÖsterlänningar kunna veta mera om elektriciteten än
Faraday, mera om fysiken än Tyndal. Den europeiska kul¬
turen är- en utvecklingsprodukt af europeerna sjelfva under
de sista få århundradena. Ockultisternas kultur är en produkt
af ofantliga tidsperioder långt äldre än dem, under hvilka
civilisationen hade sitt hem i Österlanden. Och under en bana,
som fört ockultismen inom naturvetenskapens område långt fram¬
om den punkt vi uppnått, har denna vetenskap för ockultismen
endast varit ett ämne af underordnad vigt. Det är åt de meta¬
fysiska forskningarna den egnat sina förnämsta krafter och åt de
latenta psykologiska förmögenheterna hos menniskan, förmögen¬
heter, hvilka, utvecklade, sätta ockultisten i stånd att på ex¬
perimental väg förvärfva en aktuel kunskap om själens vilkor
och utom-kroppsliga tillvaro. "Det ligger sålunda någonting
mera än ett blott arkeologiskt intresse i denna det hemliga
systemets identifiering med de läror, som tillhört de invigdas
organisationer under alla verldshistoriens tidehvarf; och denna
identifiering gifver oss nyckeln till religionsutvecklingens filo¬
sofi. Ockultismen är icke blott en isolerad upptäckt, som
bevisar, det menskligheten är i besittning af en viss makt
Öfver naturen, den det trängre naturstudiet från en blott ma¬
terialistisk ståndpunkt icke lyckats utveckla; den sprider öfver
all föregående spiritualistisk spekulation af något värde en
belysning, hvarigenom åtskilliga skenbart divergetrande system
visa sig i sitt sammanhang. Den är för den spiritualistiska filo¬
sofien i mycket densamma, som sanskriten visat sig vara' för
den jemförande språkforskningen — en gemensam filosofisk
rotstock. Judendom, kristendom, buddhism och den egyptiska

Den dolda verlden. 2