OCR Output

16

befinnes vara endast en nutida dårskap, som drager falska
slutledningar från nutidens okunnighet. Men man behöfver
icke uppställa några hypoteser i denna fråga. Den gamla

tidens visdom — en förening af vetande och religion, af
fysik och ; metafysik — var en verklighet, och den är ännu

vid lif. Det är om denna, den hemliga (ockulta) filosofien,
vi här skola tala. Den bildade redan ett fullständigt kun¬
skapssystem, odladt i hemlighet och fortplantadt från invigda
till. invigda under mansåldrar, innan dess idkare offentligen
framställde några experiment för att göra intryck på folket
i Egypten och Grekland. Äfven i våra dagar kunna adepter
af ockultismen utföra "likartade experiment och frambringa
resultat, hvilka bevisa, att de äro ofantligt längre komna än
den vanliga nutida naturvetenskapen i insigten om naturens
lagar, Vidare hafva de från sina store föregångare ärft en
vetenskap, som sysselsätter sig icke blott med fysiken, utan
ock med menniskosjälens och andens konstitution och förmö¬
genheter. - Den nyare vetenskapen har upptäckt blodomloppet;
den hemliga vetenskapen känner lifsprincipens cirkulation.
Den nyare fysiologien sysselsätter sig endast med kroppen;
ockultismen likaså mycket med själen — icke såsom ett ämne
för tomma, religiösa rapsodier, utan som ett aktuelt väsende
med egenskaper, hvilka kunna examineras både i förbindelse
med och sjelfständiga i förhållande till kroppens.

Det är förnämligast i Österlanden — i Indien och an¬
gränsande länder — denna ockultism ännu lefver. — Det är

i Indien jag kommit i beröring med densamma; och denna
lilla bok är skrifven för att skildra den erfarenhet, hvaraf
jag kommit i åtnjutande och för att sprida den kunskap jag