OCR Output

FS

arbetade i hemlighet och i stället att offentliggöra sina upp¬
täckter, meddelade de dem i hemlighet åt några sorgfälligt
utvalda lärjungar. Deras bevekelsegrunder till ett sådant för¬
farande äro lätt begripliga, om än förtjensten deraf kan synas
tvist underkastad. I alla händelser hafva deras lärdomar icke
gått förlorade; de hafva genom hemligt meddelande blifvit
öfverflyttade 'på personer i vår egen tid och under det att
deras metoder och praktiska verkningar förblifva hemligheter
1 deras händer, står det hvar och en, som med tålamod och
allvar vill undersöka frågan, öppet att öfvertyga sig om att
dessa metoder ega en utomordentlig verksamhetskraft och att
deras verkningar äro långt beundransvärdare än några, som
den nyare vetenskapen ännu förmått frambringa.

Ty den hemlighet, hvari dessa operationer varit insvepta,
har aldrig bemantlat deras tillvaro och det är först i vår egen
tid: man förgätit den. -Ii-forna dagar förevisade de invigde
vid de :stora - offentliga festerna prof på de krafter, hvarmed
deras kunskaper om naturlagarna beklädt dem. Vi antaga
utan vidare att berättelserna om dylika förevisningar endast
hafva afseende på taskspelarkonster; vi hafva afgjort att det
icke gifves någonting sådant som magi, derföre måste dessa
berättelser vara falska och de personer, om hvilka de handla,
bedragare. Men antagom att forntidens magi helt enkelt var
én magernas, de lärde männens vetenskap, då blir der ingen¬
ting magiskt i modern mening öfrigt i saken. Och om man
äfven redan i forntiden en

antager att denna vetenskap
produkt af långa tidsåldrars studier — i vissa riktningar gått
längre, än vår långt yngre nutida naturvetenskap ännu Khunnit;
kan: man med skäl draga den slutsatsen att åtskilliga före¬
visningar, som stodo i samband med de gamla mysterierna,
torde hafva varit strängt vetenskapliga experiment, ehuru de
låta som trolleriproduktioner och skulle förefalla så ännu för
oss, om de kunde reproduceras.

Enligt denna hypotes kan det hända att en nutida vis¬
het, som vill tillämpa nutidens vetande på forntida mysterier,