OCR Output

14

ännu utvecklat; och min närvarande önskan är att uppdraga
konturerna af denna kunskap och att samvetsgrant anföra de
faktiska. prof jag sett derpå, att den hemliga vetenskapen för¬
länar sina adepter en makt öfver naturens krafter, högre än
den fysici af den vanliga typen besitta, och att skäl förefinnas
för egnandet af den aktningsfullaste uppmärksamhet åt den
hemliga vetenskapens teorier angående menniskosjälens kon¬
stitution och bestämmelse. Naturligtvis har man i våra dagar
svårt att tro, det några kunskaper, värda att beaktas, kunna
gifvas utanför den europeiska kulturens lysande fokus. Den
nyare tidens vetenskap har uppnått storartade resultat på den
öppna forskningens väg och vill icke höra talas om, att per¬
soner, de der uppnått ett verkligt vetande vare sig inom na¬
turvetenskapen eller metafysiken, kunnat gå in på att sätta
sitt ljus under en skäppa. Man har derföre varit böjd för
det antagandet att forntidens ockultister eller anhängare af
en hemlig filosofi — de egyptiska presterna, de kaldeiska ma¬
gerna, essenerna, gnostikerna, de nyplatonska teurgerna och
andra, hvilka hemlighållit sitt vetande — gjort detta af poli¬
tik för att dölja det faktiska förhållandet, att de visste ganska
litet. Endast charlataner, de der ville bedraga, kunde hafva
älskat mysterier. Slutsatsen är förlåtlig från en nutida syn¬
punkt, men den har gifvit upphof till det intrycket hos det
allmänna folkmedvetandet, att de gamla mystikerna verkligen
blifvit ut- och invända och befunna ganska okunniga. Detta

intryck är grundfalskt. Vetenskapsmännen i de gamla tiderna

+" Då det blir nödvändigt att i detta arbete begagna termerna ockul¬
tism, ockult, ockultister, och de motsvarande svenska orden, hemlig, dold,
icke fullt noggrant återgifva den speciella mening, hvari de engelska ut¬
trycken flerestädes förekomma, vilja vi från början anmärka, att ockultism
specielt betecknar den forskning, som har till föremål studiet af sådana
krafter och deras verkningar inom naturens och själslifvets områden, hvilka
hittills för den nutida, gängse vetenskapen förblifvit okända eller outredda
— hemliga, dolda, icke på grund af någon deras egen öfvernaturliga art, utan
på grund af vetenskapens egen ståndpunkt.

Öfvers. anm.