OCR Output

|) i ; z

let gifves ännu en filosofisk skola, hvilken undfallit den
nyare kulturens uppmärksamhet. Vi kunna urskilja
glimtar af densamma hos forntidens för alla bildade bekanta filo¬

sofer; men dessa äro knappast mera fattbara än fragmenterna af
en förgången skulptur — mindre till och med; ty vi uppfatta
den menskliga formen och kunna i föreställningen komplettera
lemmarna till en torso, men vi kunna icke i inbillningen fram¬
kalla den: betydelse, som ligger i dessa antydningar hos
Plato foch Pythagoras, hvilka för dem, som känna ledtråden,
hänvisa på forntidens hemliga (ockulta) vetande. Åtskilliga
från sidan infallande ljusstrålar kunna emellertid sätta oss i
stånd att dechiffrera detta språk, och en riklig intellektuel
belöning väntar dem, som äro villiga att göra försöket.

Ty, så sällsamt detta påstående än kan synas vid första
påseendet, den: nyare metafysiken. och till en stor der äfven
den nyare naturvetenskapen hafva under århundraden blindvis
famlat efter en kunskap, af hvilken den hemliga eller ockulta
filosofien hela tiden varit i full besittning. Tack vare en följd
af lyckliga omständigheter har jag kommit till klar insigt om
att detta är fallet. Jag har kommit i en viss beröring med
personer, hvilka äro arfvingar till en djupare kunskap rörande
naturens och mensklighetens mysterier, än den nyare kulturen