OCR Output

10

död med furst Vassiltchikoff. 'General Fadeeff, väl bekant för
engelska läsare, är hennes mors yngste broder. Furst Loris
Melikoff och alla, som tillhörde staben eller societeten, under
den tid, furst Michael S. Woronzoff var vice-konung öfver
Kaukasus, känna henne väl. Furst Emile v. Sayn Wittgen¬
stein, kusin till "den aflidna kejsarinnan af Ryssland, var en
af hennes intima vänner och brefvexlade med henne ända till
dagen före sin död, likasom hans broder Ferdinand, hvilken
senast kommenderade ett regemente (kossacker af gardet, tror
jag) i Turkestan. Hennes tant, madame de Witte, hvilken i
likhet med de öfriga medlemmarne af familjen underhåller
en regelbunden korrespondens med henne, är såsom hela hennes
familj nära bekant med furst Dondoukoff-Korsakoff, för när¬
varande generalguvernör i Odessa.

Jag kunde tillägga tjogtals med namn af ryska ädlingar,
som känna henne väl, ty hon är likaså känd och står i likaså
stora förbindelser i Ryssland, som lady Hester Stanhope stod
i England; men jag anser det sagda vara nog att öfvertyga
hvarje opartisk person, att hon svårligen kan räknas till den
klass af kvinnor, om hvilka man kan våga uttala beskyllnin¬
gen 'samvetslösa äfventyrerskor'.

Fruntimmer äro vanligen böjda att föreställa sig hvarje¬
handa om främmande fruntimmer; och det råder vanligen 'en
viss, köns-jalusi särskildt emot dem, som äro mera öfverlägsna
å hufvudets vägnar; men madame Blavatsky har vistats flere
månader å rad i mitt hus och är för visso en af de mest
begåfvade kvinnor, jag någonsin träffat; men alla mina frun¬
timmer hafva fattat en varm kärlek för denna energiska, lifliga,
af ögonblickets ingifvelse hänförda, sjelfuppoffrande kvinna.
Man må kalla henne en mystiker och en visionär, men ingen,
som känner henne, kan betvifla hennes allt öfverväldigande
tro på den mission, för hvilken hon offrat hela sitt lif.

Men kan ni rättvisligen kalla dem för äfventyrare, hvilka
icke allenast icke söka förtjena pengar på den sak de om¬
fattat, utan tvärtom offra på densamma hvarje öre, som de
kunna spara ihop af sina enskilda medel? Jag kan det icke.
Och i så fall äro för visso öfverste Olcott och madame Bla¬
vatsky icke äfventyrare, ty såsom jag med säkerhet vet hafva
de på Teosofiska Samfundet offrat mer än 2000 pund öfver
dess hela inkomstsumma. Räkningarna hafva blifvit i behörig
ordning reviderade, tryckta och offentliggjorda, så att hvilken
som vill kan öfvertyga sig om denna punkt.