OCR Output

; 9

Jag behöfver icke här förlänga denna förklaring med
intagandet af dokument rörande öfverste Olcott, då dessa
hänvisas till i ett bref, som jag nu går att anföra.

Till svar på det orättvisa och ogrundade anfall, som
gjordes af Saturday Review, skref m:r A. V. Hume, riddare
af Bathorden, son till den aflidne parlamentsledamoten Joseph

Hume, och f. d. sekreterare i indiska styrelsen, till denna
tidning följande:

»Beträffande öfverste Olcotts titel, skola de tryckta hand¬
lingar, som jag sänder med samma post, visa Eder att denne
herre är en officer i den amerikanska armén, som gjort god
tjenst under kriget (såsom synes af brefven från general-advo¬
katen, sekreteraren vid marinen och biträdande sekreterarne
i krigs- och skattkammar-departementen) och som var till¬
räekligt väl känd och värderad. i sitt eget land för att af
presidenten i Förenta Staterna få mottaga ett egenhändigt
rekommendationsbref till alla Förenta Staternas ministrar och
konsuler, då han afreste från Amerika till Orienten mot slutet
alnar lö7G.

För visso är det icke på män: af detta slag som epitetet
”samvetslös äfventyrare' rättvisligen kan tillämpas.

Jag bör tillägga af egen erfarenhet, att en mera rensint,
ädel och sjelfuppoffrande gentleman än öfverste Olcott icke
Kan ogilvas. : Han må cha rätt eller orätt i sin tro, men: för
denna ' tros sak har han offrat sin förmögenhet, sina krafter
och återstoden af sitt lif; och under det jag väl kan fatta
att många betrakta honom såsom en fantast, bekänner jag
min förvåning öfver att en tidning med den höga ställning,
Saturday Review intar, kan stämpla en sådan man såsom en
'samvetslös äfventyrare”.

Beträffande madame Blavatsky (i Ryssland ännu 'Sa
Excellence madame la Générale Helene P. Blavatsky', ehuru
hon bortlade alla titlar, när hon blef naturaliserad amerikansk
medborgarinna), är hon enka efter general N. V. Blavatsky,
under Krimkriget och i många år guvernör öfver Erivan i
Armenien. Hon är äldsta dottern till aflidne öfverste Hahn
vid ryska ridande artilleriet och dotterdotter till furstinnan
Dolgorouki af den äldre grenen, som utdog med henne. Den
nuvarande furstinnan Dolgorouki tillhör den yngre grenen.
Grefvinnan Ida v. Hahn-Hahn var madame Blavatskys faders
kusin i första led. Hennes farmor gifte sig efter sin makes