OCR Output

SY or

FER

8

nören öfver provinsen Erivan, Kaukasus, statsrådet Nicepho¬
rus Blavatsky.
(Egenhändigt) Generalmajor Rotislav Fadeeff,
af. H; K. Majestäts stab, Statssekreterare i
Inrikes-Ministeriet.
S:t Petersburg, . 29, Lilla Morskaya,
18:de September, 1881.»

Något senare mottog jag ett bref från madame Fadeeff,
syster till den nyss nämde general Fadeeff, ifrigt bekräf¬
tande dessa uppgifter och inneslutande ett par porträtt af
madame Blavatsky, tagna vid olika perioder af hennes lif,
men utom all fråga porträtter af det fruntimmer, vi alla
kände i Indien. Rörande dessa skref madame Fadeeff:

»För att bekräfta hennes identitet, innesluter jag i detta
bref tvänne af hennes porträtt, tagna, det ena i min egen
närvaro för tjugo år tillbaka, det andra skickadt från Amerika
för fyra eller fem år sedan. Till yttermera visso och på det
herrar tviflare icke måtte draga misstankar rörande min egen
identitet, har jag tagit mig friheten returnera edert bref, som
jag möttagit genom M. le prince Dondoukoff-Korsakoff, gene¬
ralguvernör i Odessa. Jag hoppas att detta bevis på authen¬
ticitet skall vara tillfyllestgörande. Jag förmodar dessutom,
att ni redan erhållit den attest om madame Blavatskys indi¬
vidualitet, som generalguvernören sjelf ville skicka till Bombay.»

Den här gjorda hänsyftningen på furst Dondoukoff¬

omständigheten, att jag afsände mitt bref till general Fadeeff
till honom för vidare befordran, då jag visste honom vara
en gammal vän till madame Blavatsky. Han har seder¬
mera sjelf skickat henne bref, dem jag sett, och hvilka jemte
en. varm sympati och personlig vänskap uttrycka ett icke
ringa mått af (välförtjent) förakt för de personer, hvilka,
ehuru de äro bekanta med henne, ändock kunna missupp¬
fatta hennes verkliga karaktär. De ofvan anförda original¬
dokumenten äro skrifna på franska, men den öfversättning
jag gjort är ordagrann. Madame Fadeeff gjorde sig till
och med det besväret att låta intyga sin egenhändiga
underskrift af börs-notarien i Odessa, hvars sigill är vid¬
häftadt.