OCR Output

7

London. St. James Gaszette (Juni 22, 1881) talar om
madame Blavatsky såsom »en mystisk karaktär, ett ryskt
fruntimmer, naturaliserad i Förenta Staterna», och »hennes
nationalitet och karaktär förklara tillräckligt den mening
många hysa om det allmänna intresse, hon visat för mr
Sinnets psykologiska utveckling». Athencum säger om
henne (Aug. 27, 1881), »Han», författaren, »synes icke ega
mera kännedom än vi om den rang och de förmögenhets¬
vilkor, som hon åtnjöt i sitt hemland, och till dess detta
varder utredt, skola de misstrogne vidblifva sitt påstående,
att för en ryska till börden, om ock naturaliserad i Förenta
Staterna, utan synliga existensmedel, utsigten att få lefva
fritt i välmående indiska ämbetsmäns hus torde ega sina
lockelser», Ännu värre än till och med detta var det
språk, som fördes af Saturday Review. I en artikel, som
angrep den. teosofiska rörelsen i allmänhet (Sept. 3, 1881),
förklarade denna tidning rent ut madame Blavatsky och
öfverste Olcott för »ett par samvetslösa äfventyrare», och
uttryckte ett tvifvel, »huruvida öfverste Olcott hade tjenat
sig till sin titel i inbördes kriget eller vid en krogdisk»>.

I afsigt att rentvå madame Blavatskys karaktär (först
af allt) från dessa grofva beskyllningar, skref jag till hennes
onkel general Fadeeff, statssekreterare i inrikesdepartemen¬
tet i Petersburg, inneslutande ett öppet bref till honom
från madame Blavatsky, i hvilket hon bad honom om ett

svar, upplysande att hon verkligen var — den hon var.
Efter att hafva visat båda brefven för en herre i vice¬
konungens stab — en i fråga om hela saken neutral per¬

son och som icke har något att göra med ockultismen —
bar jag dem sjelf på posten; och i behörig tid kom ett
svar, adresseradt, såsom jag begärt i den skrifvelse, jag
visat för vår neutrala vän, till denne. General Fadeeff
skickade följande intyg:

»Härmed får jag intyga att madame H. P. Blavatsky, för
närvarande uppehållande sig i Simla (Britiska Indien), å fä¬
dernet är dotter till öfverste Peter Hahn och sondotter till
generallöjtnant - Alexis Hahn von Rotterstern-Hahn (en adlig
familj från Mecklenburg, Tyskland, bosatt i Ryssland). Och
att hon på mödernet är dotter till Helene Fadeeff och dot¬
terdotter till hemliga Rådet Andrew Fadeeff och furstinnan
Helene Dolgorouki; att hon är enka efter aflidne Vice-Guver¬