OCR Output

6

nästan detsamma, som att företaga ett helt nytt arbete.
Jag måste nöja mig med att tillägga ett slutkapitel, hvars
ändamål skall ligga i klar dag, och att gifva mina läsare
den försäkran, att, ehuru jag skulle kunna, om andra göro¬
mål icke hindrade, tillägga betydligt till den nuvarande
berättelsen vid nästan hvarje stadium, den dock, sådan den
står der, icke innehåller något, som behöfver ändras, icke
något, som är missledande' eller ofullständigt framstäldt i
någon detalj.

Men några anmärkningar, som gjorts af mina recen¬
senter, påkalla uppmärksamhet. Jag har varit mera road
än oroad af de sarkasmer, som riktats mot min »lättrogen¬
het» i förening med min enkla framställning af fakta, och
af den bittra harm åtskilliga ortodoxa organ lagt i dagen
öfver. den föreställningen, att der verkligen skulle kunna
finnas någonting i himmel och på jord, som deras filosofi
icke drömt om. Någonting tillräckligt verkligt att utgöra
icke ett blott poetiskt stoff, utan ett föremål för observa¬
tioner på gifna tider och rum och skildringar på ren prosa.
» Tydligen ärlig», säger en recensent, >och så naivt opar¬
tisk, att all fiendtlighet mot författaren afväpnas af med¬
lidandet».

Men jemte detta beklagande af min underlägsna intel¬
ligens, den det ligger inom mina kritikers skön att upp¬
skatta, huru de behaga, hafva de i många fall sökt att
nedsätta värdet af mitt vittnesmål genom insinuationer, att
jag skulle vara duperad af madame Blavatsky. Men först
och främst har jag, sedan första upplagan af denna bok
utkom, gjort flere erfarenhetsrön, helt och hållet utom åt¬
komst för någon påverkan af madame Blavatsky; men till
dessa skall jag återkomma i slutkapitlet, För det andra,
då madame Blavatskys vänner i detta land blefvo förbitt¬
rade öfver de förliden höst ständigt upprepade skymfliga
misstankarne rörande hennes trovärdighet och handlings¬
motiv, vidtogo de sådana mått och steg att bevisa hennes
verkliga identitet och ställning i lifvet, som en gång för
«alla skulle ådagalägga dumheten hos hvar och en, som
åter ville framkasta, det hon vore en äfventyrerska, som
sökte förtjena pengar. Att dessa mått och steg icke togos
i onödan kan tillräckligt klart visas, utan att vi behöfva
citera de indiska tidningarna, genom en hänvisning till nå¬
gra af de recensioner öfver denna bok, som varit synliga