OCR Output

JZÖVm jag skulle skrifva denna bok om igen nu, då ett
) år förflutit sedan dess utgifvande, vore jag nödgad
WAS att utvidga den till en ofantlig grad. Jag har lärt så
mycket under mellantiden, att jag nästan är glad, att jag visste
så (relativt) litet, då jag skref den. Skulle jag hafva före¬
tagit arbetet då från min nuvarande ståndpunkt, hade jag
måst helt och hållet uppgifva tanken på dess utförande
under den korta ledighet af några månader, som en rekre¬
ationstur till England satt mig i tillfälle att offra på det¬
samma. Men boken var lätt skrifven, då det endast var
litet att säga, och en kort berättelse om de yttre fakta,
som borde anföras för ett år sedan, var snart framstäld.
En andra upplaga är nu behöflig, och jag måste vid¬
foga några ytterligare förklaringar, innan jag kan låta den
offentliggöras. Men dessa måste till min ledsnad för det
närvarande hålla sig inom de trängsta gränser. Jag har
redan återvändt till de löpande ärendena af en ganska ar¬
betsam anställning; och kan icke för närvarande bjuda till

(RI
att skrifva — hvad jag icke dess mindre hoppas kunna
göra i en framtid — en bok, som icke blott skall rikta

verldens uppmärksamhet på tillvaron af detta underbara
brödraskap af ockultister, hvilka här talas om såsom »Brö:
derna», utan ock under en form, njutbar för vesterländska
läsare, framställa grunddragen af det vetande de besitta :
rörande menniskans ursprung, konstitution och bestäm¬
melser.

Den korrespondens, som utgör kärnan i detta arbete,
har under de sista tolf månaderna betydligt förstorats, men
att försöka inflika nya bref i den nuvarande samlingen vore