OCR Output

ÖFVERSÄTTARENS FÖRORD.

en bok, som nu lemnas i den svenska allmänhetens hän¬

der, har inom såväl Europa som Amerika och Asien
väckt ett mer än vanligt uppseende. Den har på engelska
språket sett fyra stora upplagor och är redan öfversatt på
franska och danska. De, såsom det vid första påseendet kan
tyckas, rent af omöjliga tilldragelser eller »fenomen», som här
beskrifvas, hafva naturligtvis framkallat hån och begabberi från
såväl vanliga tanklösa läsares sida, som från de £rassa ma¬
terialisters, hvilka icke erkänna någon annan verklighet än
den blott fysiskt materiella, ej något annat lif, än det vi lefva
här på jorden, och som af hela menniskans själslif endast
erkänna den yttre sidan, den mekaniskt molekylära rörelsen,
seende i den andliga sidan af tingen, kraften — hos menni¬
skan framträdande i de högre formerna af tanke och vilja —
endast en egenskap hos materien. De vilja icke medgifva att
ande och materia äro lika berättigade verkligheter, såsom båda
utgörande olika sidor, den inre och yttre sidan, af ett, sig för
oss under utvecklingens form manifesterande, i sig evigt, per¬
sonligt, sjelfmedvetet Lif.

Men denna bok har å andra sidan — och häruti. ligger
just dess, såsom hvarje annan god boks egentliga värde, det
att väcka sjelfständigt tänkande hos såväl tänkande läsare
i allmänhet, som hos de verkliga vetenskapsmännen, de som
med allvar pröfva, förr än de döma, samt äfven hos de teo¬
loger, hvilka hörsammat sin apostels bud: »Pröfven allt, och
behållen det godt är», riktat deras tankar på nödvändig¬
heten utaf ett djupare studium af det menskliga själslifvet och
de krafter, som, ännu outredda af den psykiska vetenskapen,
torde ligga slumrande derinom, krafter, de der en gång väckta
till aktualitet, kunna bevisa sig stå i samband med och ut¬
öfva en viss makt öfver naturkrafter, dem vår nuvarande
naturvetenskap antingen ännu icke upptäckt eller icke
hunnit utforska till hela deras styrka eller alla deras möjliga
kombinationer, såsom fallet torde vara med de redan kända,