OCR Output

ed sökt och erhållet tillstånd och med den varmaste
tillgifvenhet egnas. denna lilla bok åt en man, hvars
insigter i naturens och mensk lighetens väsen sträcka sig
så långt utöfver Europas vetenskap och filosofi, att endast
de inom båda områdena mest vidtomskådande andar kunna
fatta tillvaron af en sådan makt hos Menniskan, den han
Ständigt utöfvar — åt

MAHATMAN KOOTHOOMI,

hvars ynnestfulla vänskap skänkt författaren hans be¬
rättigande att påkalla den europeiska verldens uppmärk¬
samhet.

V / 0
AA I Siunnett.