OCR Output

pA
GCemil och med-regent, Miehatl Cata¬
lacti , antog den förfla veterliga krigs.
tienft vid Öfra Kejferliga hären, och
fom än vidaré under famma tid til¬
vant lig et få flort Väringarnas tycke
och förtroende, at han af dem F£gior¬
des til Höfdingi yfir oltum Väringiam,
har:igenom fin refa ifrån Norrige til
Miklagarp utftakat öftra vägen för an¬
dra efter fig kommande , både Värine
gar och Puilagrimar til helga flads La

vil nämna Isgirun Hardir totir på Stä¬
kes-ftenen , fom ville öfter fara och ut
til Furfala, :
" Väftra vägen igenom » Niorvafund

in ir Medelhafvet giorde åter en Sco¬
ti +) och hans föner, i flutet af 11
århundradet , med 30 fkepp aläraförft
känd ; och kort efter Scoptifka flottans
hemkomft en Sigurd Jorfalfara 7"'Y,
fom med 60 fkepp färdades famma
väg ända ned til Accon, "eller Ptolo¬
mais, vid Aegeilka hafvet, utom flera,
fom jag med flit förbigår , för at lem¬
na runrn åt en annan Väfltervägs fa¬
se Eg s rare ,

e&

2) Ibid. p. 224.
”7) Peringfk. in vit. Theod. P: 495»