OCR Output

GE
Men hvar har a det Örekland
legat, forn Runftenarne omtala? Med
Sturlefons biträde ; uplyfas vi, få väl
om ortens belägenhet , fom de refan¬
des ärenden , tiden när, och vägarna,
fom de. farit.
At Öhra. Kejfaredömet, i 11 och
12 århundraden, : kallades Grekland,
är aldeles oftridigt ; hvadan ock des
Regenter, fom af Sturlefon på et flälle
kallas Miklagarbs Kejfari +), nämnes
Va et annat för Grikia Kungur dr
iklagarp befkrifves låfom i Grekland
liggande , des invånare kallas för Gre¬
ker +++), och Aegeifka hafvet för det
Grekifka, dit Aki flyrde fin Knanr,
hvilken i det föregående ifrån fit He¬
rulifka Konungadöme affatt blef.
Harald Hårdrade +++), fom , vid
medlet af 11 århundradet, företog fi
den förfta bekant blefna andakts rela
ifrån Norden til Jerufalem, och fom,
tillika med fina ” följeflagare , under
Drotning Zoé hin rika, famt hennes
Gemåiål

> Heltfiskr. "P, II. p. 240. 295.

2) Ibid. p: 62. 68, 720. 397:

Ft) Ibid. op: 244. 397- :
send) Ibid. p. 55. 69. fq. efr. p. 72. 73.