OCR Output

i ed
rep kunnat kaftas öfver ända; och
"hvardera fom knappaft haft tre man
om bord, at tala efter den befkrif¬
ning, fom Sturlefon +) gifver om Ha;
rald Jarls föflotta af 30 fkepp och 80
mans belättning? Jag frågar ock än.
vidare , huru månge af Berichs förfite
medföljare ifrån Scandien kunnat fram;
komma til Grekland, fedan de förft
flagits med Ulmerugierna, och deras
Br -Uvandalerna , och derpå af
dem förftärkte , vidare vandrat om¬
kring , och omfider , under deras femte
Konungs tid, förft anländt til Scy¬
thien? Den hittige Peringfkiöld ++),
fom , icke utan orfak', anfåg denna
fiö- -ruftning fålom mycket för klen, til
en få ftor och vigtig förrättning, fann
på den behändiga utvägen , at befkylla
Jornandis Copift” för paid sikrifning, ch
at öka flottan ifrån tre fkepp til tretu¬
fende ,, hvarigenom det ftrax blef be¬
gripeligt, huru Ulmerugierne och U¬
andalerne kommit at träda under
ket', och vidare följa Berich på vä¬
gen til Grekland, der han, under
namn

2) Heims Kr. T. IT. P. 34
FE) Anovocr, i Vic Theod. , 409, 414. 420.