OCR Output

ST 0
i anledning af drömen, fom modren
om honom hade, innan han föddes,
och 1 Gothlands Sagan +) omförmäles,
omikapat .hans namn til Drömgöte, för
at fåmedelft kunna få honom til en och
famma perfon med gamla Thracifka
Konungen Dromichaites, fom något
öfver 300 år för. Chrifti tid, förft öf-.

Lyfimachus , famt' tillika Konung öf¬
ver en del af Thracien : men , fom alt
detta, i flera affeenden , hänger få illa
tilftammans , kan väl denne Drömgö¬
ten uptagas ibland hiftorifka drömar,
och Gutes uttog fättas på den aldeles
ofäkra utfärds - liftan; åtminftone talar
icke den nyfs nämde Gothlands Sa¬
gan minfta ord derom , at Guti anfört
något folk til fremande länder, men
väl, at hvart tredie hion um langan
tina, eller efter en lång tid, då folk¬

icke kunde föda fina inbyggare , der¬

dring ifrån et til annat ftälle , omfider ¬
fladnat i Grekland , vid hvilken tid
| Gute

ål Sammantrykt med den af Hadorph utgifna
Gothlands Lagen, p. 47.