OCR Output

EF 467

gar, fom få ifrigt blifvit förfäktade, ¬
och man ibland annat , med deffa mofs¬
lupna Sten-Krönikor fökt befäfta.
Lykligt vis hörer det icke til frå¬
gan, at uptaga alla de. fkäl, med hvil¬
ka defle vandringar ömfom pläga för¬
fvaras och beftridas, utan at endalt
pröfva dem, fom af Runftenarna hem¬
tade blifvit; dock likväl, och innan
jag fkrider härtil, har jag nödigt, at
förut erinra, det jag, icke utan orfak,

torde finna befynnerligt, at jag, i det¬
ta mit fvar, förnämligalft, och näftan
endalt på berörde in- och utflyttningar

flår, at få fkedt är, men icke utan
föregången öfverlägning med mig fielf.
De flefte runftenar innehålla ej annat,
än nakna, okända och obetydeliga
namn , om hvilka på Hiftoriens vägnar

angå refor och uttog, verkeliga eller
inbillade , och tyckas egenteligen blif¬
va de, fom, til fin hiftorifka nytta,
här böra uptagas och utredas. Hvar¬
til än vidare kommer, at våre äldre
Häfdateknare fnart fagt ingen ting an¬
nat af värde fökt at med runftenarna
flyrka,