OCR Output

[ and

fyllas med andra flippriga, fvaga och
hårdragna, hvilka ändock ff länge
antogos för goda och gällande, fom
man ännu af myndighet och fördomar
intagen, fvor på Mäftarens ord, och
icke driftade, at behörigen pröfva de¬
Tas vigt och riktighet. ; ;

| Det kom denna tiden icke få noö¬
ga, at, til ftyrka för deffa , och andra
med dem förknippada meningar , fam¬
manfkrifva nya, falfkeligen läfa och
uttyda, ja väl, at våldfamligen ändra
och vrida gamla Handlingar åt fådana
fidor, fom fvagaft voro, och mäflta
hielpen betarfvade. Sielfva: Ulphilze
Mocelo-Göthilka öfverfätning af de fyra
Evangelilterna blef icke en gång fko¬
nad, utan för at' kunna få Salomons
tempel til Upfala, och Tyfkarna ifrån
all flägtfkap med Mcefo-Götherna, til
och med 1 fpråket, uteftängda, har
Ubizwari Saulaumonisi Joh. 10: 23. blif¬
vit omfkapadt til Ubr/ali , och Slepitk
1 Matth. 10: 24. och flereftädes , til
Seuih förvandladt "), annat at förti¬
ga, fom til denna Afhandling. egente¬
ligen icke hörer, - Run.

+) Se Herr Cantzli-Rådet af Soibergs Ulphilas
Illuftratus p.t1. fq. et p. 182. |