OCR Output

ar
och öfriga befkaffenhet, vil jag mig
Sndock med dem icke befatta, utan,
i det ftället , hålla mig tätt vid frågan,
hvarigenom jag ock fäkraft undviker,
at flöta mig med någon, fom , kanike,
på Hialmars och Ramers Saga, Jung¬
fru Mariz Klago-tal, och flera dylika,
fätter förre värde, än de; vid när¬
mare pröfning, torde kunna erhålla.
Det är mer än bekant, at' fom
Vétenfkaper 1 gemen, uti olika tide¬
hvarf, varit fina -ombyteliga fkaplyn¬
nen underkaftade , 1å har likaledes en
fådan befynnerlig tid varit för” Sven¬
fka Hiftorien, då des Författares hela
diktan och traktan gick i fynnerhet
derpå ut, at kunna få Sverige kort
efter Syndafloden bebygdt, och, med
det famma, til en frugtfam Stammo¬
der för alla de gamla folkflag, fom,
många hundrade år för Chrifti födellfe,
ifrån. flora Scythien utgingo, och
öfverfvämmade betydande delar af
verlden. | Jr
Om någon fyfteme fordrade mån¬
ga och ftarka bevis, var det vifferligen
denne. De fammanföktes jemvål ifrån
alla möjeliga håll, och när de äkta
och bindande truto, målte tomheten
Sv OTyllas