OCR Output

[ 400

af Olaus Celfus den äldre uti A&a Lit.
Svecie 1728 p. 481. +).

$. 10. Deffe här förekommande
gifsningar underkaftas med vördnad
vederbörandes pröfning och rättelfe.
Man väntar icke, fulltygande upgifter

häfder och fkrifter. Grekernas Calli¬
graphi eller Grannfkrifvare fynas un¬
derltundom hafva fatt fin heder uti at
öra orden otydeliga: genom flera
ällens jJemförelfe ftadgas likväl: efom¬

korta öfverlkrifter icke kan väntas.
Jag anfer för en förmon at blifva un¬
dervifad om mina fel utaf dem, fom
äro begåfvade med mera infigt än jag
äger. Dock hurudana mina anmärk¬

vilst hänfeende kunfkapen af: et få
ovanligt fynd at blifva bibehållen.

SERA

kallar denna tropp Varingi, fom aldeles
kominer öfverens med vårt Väring. Stam:
ordet fkal efter Celftus vara Vara eller Värja,
förfvara, Canc. Råd. Ihre Glofl. T. 2. p
1069, leder ordet från AngloSaxonifkan
Väre , fom betyder förbund , då Väring är
foederatus eller förbundsbröder, Greker¬
nes ordledning kan fes hos Celfus.