OCR Output

SAR

F 30

fin -Hifteria icke långt efter Prinfeflan
Anna, fäger likväl, at Barangi voro
et Britannilkt folk +), men lär hafva
bedragit fig, kan hända, 1 den gifs¬

före ock Du Cange håller före, at de
Barangi , fom fäges vara ifrån Britan¬
nien, varit Danfkar , hvilket namn den
tiden gafs åt alla fom voro ifrån Gö¬
thifka Norden, och at deffe uppehållit
fig tilförne 1 England >"). - Denna
mening kan få vida äga grund, fålom
Eilif Jarl, Svenfk til börd, Konung
Sven Ulffons faderbroder, och någre
flere utan tvifvel med honom, begaf
fig til Väringarna i Conftantinopel, fe«
dan han någon tid förut under Sven
Otto varit Höfdinge eller General för
Tingmännerne i England. - Men alle
Väringar behöfde icke taga den om-'
vägen. En fullkomligare underrättelle
om Barangi eller Väringarna kan fås
C 4 af

+) Cinnamus Hift. L. 24. CO. 3. nämner intet
Barangi, utmärker dem likväl med ordet
m:Anxupopos eller Yxdragare, emedan de al¬
+ lena af Kejferl. hären brukade yxar, hvil¬
ka mordgevär de fört med fg ifrån Göthi¬
(ka Norden, der de voro öfver alt i bruks .
2&) Du Cange note in Alexiadem A. C.p. 86. '