OCR Output

C 87 Uv
en få vådelig flälning genom korfet
befriad. Anna Delaffena var efter fin
Sons förordnande förklarad "för rege¬
rande Kejferinna, och på hennes an¬
flalter lära förmodeligen alla defla
barnfängs härligheter varit inrättade,
oeh torde fåledes vara dubbel orlfak ,
hvarföre korfet på penningen blifvit
» Uplatt ”). ; .

6. 9. Lämpar man nu deffa gior¬
da påminnelfer på denna förmenta
CdnilantinBpoltants eller Byzantinfka
penning, har det varit en heders¬
fikänk, fom varit gifven åt någon utaf
Höfdingarne vid arméen, antingen
han då varit brukad vid Kejferl. Lif¬
vakten , fom Grekerne kallade Baran¬
gi, hos ofs Väringar, eller vid någon
annan tropp: och torde någon af våra
Nordifka Höfdingar, fom tient i Myk¬
lagård ++) eller Conftantinopel, fört
C 3 denna

+) Irenes vidfkepeliga förtroende til korfet
omtalas af Anna Comnena p. 133. Anna
Delaffenas vundna fäkerhet genom korfet
omröres uti L. 2. p. 42. s
++) Det är bekant, at våre förfäder -kallade
. Confantinopel Myklagård eller flora Sta¬
den, hvilket är icke annat än en öfverfät¬
ning af Mceyamors , fom Grekerne helfve