OCR Output

[I ed

dighet, fom timat vid Prinfeffans fö¬
delfe. Anna Comnena berättar fielf, at
när Kejfarens Gemål Irene kände de
vanliga barnvärkar , och Alexius icke
var i fladen, men väntades , ville Kej¬
farinnan ändteligen, at förlofsningen
fkulle fke uti fin Herres närvaro, och
i detta affeende fkref hon et kors på
fin kropp, hvilket genom fin kraft
fkulle uppehålla födfelen. Hennes ön¬
fkan blef fullkomnad, och kunde få- :
: ledes denna af korfet förmenta ver¬
kan förtiena at blifva -högtideligen
ihogkommen. Religion, vi hentile
qvickhet och omennifklighet regerade
i hög grad vid Conftantinopolitanika
Hofvet , och korfet var fnart fagt, det
enda, fom kunde hämma de regeran¬
des onaturliga grymhet. Detta vifades
ock , när Kejfarens moder, fedan ryk¬
tet utkommit , at Alextus upreft fig emot
Nicebhorus Botoniates, fökte fin fäker¬
het uti St. Nicolai kyrka, och bedy¬
rade , at hon icke, äfven med dödsho¬
telfer, fkulle gå derifrån , om hon intet
med et tillkickadt kors ifrån Kejfaren
förviffades om en fullftändig tryghet.
"Det begärda kors tilftäldes , och Anna
Delaffena blef från all förolämpning i