OCR Output

Fo3r od

ullenaft til de förnämfta af Rådet utan
ock til Höfdingarne af krigshären. Den
unga och nyfödda Prinfeffan blef ock
några dagar efter födelfen vidare he¬
drad och krönt med diademe. Hvar¬
före det ej eller här bör förekomma
befy nnerligit ; om man fer på vår pen.
ning et barhhufvud firadt med diaderne,
Skulle någon vid detta tilfälle hafva
min berättelfe miletänkt, han behagade
läfa oftanämnda Prinfeflas egna ord,
fom här inunder äro bifogade Ja

$. 8. Man har fåledes, kan hän¬
da, någorlunda förklarat hufvudfidan
af vår fälfynta penning. Hvad från¬
fidan beträffar behöfver den ingeh be¬
fynnerlig uttydelfe , ty altare och kors
brukades och föreftäldes fnart fagt vid
alla tilfällen. Dock torde kan hända
det här förekommande kors hafva af¬
feende på någon befynnerlig omfän¬

| 07 dighet,

7) Anna Comnena Alexias L. 6. p. 133. EvPpyuniv
SNAROn Ho Kwpstuy HOU PINOTLJLN LATO. TEALPEY OfLEVDP
TOS ÅNOYATI TNG FUYAKANTE Hou TE OTOXTE + TNLOR
&TEp MOTE EXppOv ev v « Miteytev dc Tivv Tog
BADsowv Husa OTIPES HAE Ads or Å ova Kod
HETA nporos. Man beropar fig här
pa Venetianfka uplageét af år i729 uti g
Tomen af Corpus Hiftoriz Byzantinze.