OCR Output

ad
mande år til äfventyrs et farnmandrag
eller abbreviation af KRA. Åtminftone
träffas något dylikt hos Montfaucon,
Medgifves detta, kan man lemna de
öfriga krokftrek orörda , och förnämlta
delen af öfverfkriften kunde blifva:
ÅAEZION AUTOKPA:rogos , på hvilken räk¬
ning vår penning kunde hänföras til
Alexius Comnenus , fom vid år 1081 blef
Kejfare i. Conftantinopel. ;
| Bilden eller anfigtet, fom
föreftälles på myntet, lärer ingalunda
vara Kejfarens, ty det var ej tidens
fmak at vifa de regerandes bilder an¬
norlunda än uti hela majeftäts drägten;
och desutan hade Kejfer Alexius Ikägg ,
föm man fer af det mynt, fom uti
näft föregående anmärkning -Omröres;
Hvilket ock af Anna Comnena omtalas
RR Ög Snarare kan man falla
på den tanka. eller gifsning, at här
upvifes et anfigte af et lindebarn med
fylliga och hängande käftar, lom hos
frifka barn ej är ovanligt. Det vore
väl nog driftigt at giffa, hvems anfligte
här afikildras, men oförnekeligt är , at
Prinfeffan Annas födelfe firades med
de utföktafte frögdebetygelfer , ja gåf¬
vor och heders-fkänker utdeltes ll

alle¬