OCR Output

PRE ARNE AES PE RESROR TA

br 33 d

bifall, blifva de begripeliga bokfläfver
A EzZIO, vil man då hålla före at L
eller dubbelt L bör flå emellan de två
förfta bokfäfver, blifver hela ordet
AAEzIO, ÅAlexio, och efter denna an¬
ledning torde man någorlunda gifla

gifver gerna, at de två horizontala pas
ralleler fvara lika få väl emot 7 fom =,
men vid detta tilfälle gör denna om- ¬
fländighet ingen fvårighet; ty på an.
dra tydeligare mynt fkrifves namnet
Alexius flundom med Z flundom med
X "). Om deffa infall på något fätt, »
kunna fynas rimeliga, fördriftar man
fig ock at förfoga fig til det andra or.
det. Förfta figuren eller freket är:

märker AV eller Alpha oc Ypfilon.
Derpå följer et flort horizontelt ftrek
vid öfra delen af linien och torde va¬
ra hufvudet af bokflafven Tau , hvar¬
på följer et vanligt omikron, då det
bör läfas Auto. Det dernäft förekom
IV: Del. C mande .:

") Uti Anmärkningarne fom Du Cange giart
Å g ange giort
öfver Anna Comnena p. 66, anföreå et mynt,
på hvilket denne Kejfares namn utföres,
ALEZIQ, Alezio, faft det annars gemen¬

ligen fkrifves med XX.